Нова процедурата за избор на изпълнител

13.05.2022, ИКПИ обявява нова процедура за изпълнител
виж целия текст...

 

Развитието на всяко населено място е неизменно свързано с развитието на инфраструктурата му. Със засилената урбанизация в градовете се увеличава и необходимостта от изграждане на нова подземна тръбопроводна инфраструктура, за задоволяване нуждите на нарастващият брой на населението. Все по-наложителна е и рехабилитацията на съществуващата тръбопроводна мрежа, за нейното подобряване и рационално управление.

Как да извършваме тези дейности, като избегнем затрудненията за трафика, хората и градските процеси?

Възможно ли е да растем заедно с градовете си, без да застрашаваме околната среда?

Отговор на нашите въпроси дават съвременните, иновативни технологии, за монтаж и рехабилитация на подземна инфраструктура.

Технологии, които ни позволяват да се развиваме заедно с темповете на развитие на заобикалящия ни свят - В едно с пулса на града!


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени