Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ

На 26 ноември 2013 г., в София ще се проведе научнопрактическата конференция Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ, организирана от Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България. На събитието ще бъдат публично дефинирани и дискутирани важни въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на населените места, като: Открояване на най-добрите налични технологии; Качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; Ролята на отговорните фактори- парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените браншови организации за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др.

Конференцията дава възможност за публично представяне на гледните точки и намерения на отговорните институции, ВиК дружества, проектанти, строители и неправителствени браншови организации, както и за запознаване с най-добрите технологии и практики от поканени известни чуждестранни експерти. Теми на конференцията са: Състояние на сектора за отпадъчни води у нас – финансиране, проектиране, строителство и експлоатация; Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит; Успешни реализации – примери у нас и в чужбина. Като специални гости са поканени Вицепремиерът по Еврофондовете и министрите на регионалното развитие, околната среда и водите и на инвестиционното проектиране.


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени