Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи

На 11 и 12 ноември 2013 г., в Интер Експо център в София ще се проведе шестата по ред конференция Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи, организирана от Българска асоциация по водите.

Конференцията е най-голямата проява по загуби на вода в Балканския регион. Тя ще разгледа наличното ноу-хау и най-добри практики и ще препоръча нови подходи за по-ефективно управление на ВиК системите, с акцент върху намаляване загубите на вода.

Целта на събитието е да се окуражи обмена на опит и информация за успешни примери от различни национални/местни програми за подобряване контрола на течовете и намаляване на загубите във водоснабдителните мрежи.

Теми на конференцията са: Иновативни решения за намаляване на физическите загуби на вода; Проблеми при намаляване на търговските загуби на вода; Поставяне на реални цели: Как да поддържаме резултатите и Проблеми свързани с икономическото ниво на течовете.

Конференцията се подкрепя от Европейската асоциация по водни ресурси (EWRA).


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени