Европейско партньорство за иновации в областта на водите

Изпълнителния директор на ИКПИ и Председател на БАВ инж. Иван Иванов взе участие в четвъртото заседание на Ръководния комитет на Европейското партньорство за иновации в областта на водите (ЕПИ Вода) към Европейската комисия. Той посети Брюксел, след като бе официално поканен да се присъедини към Комитета лично от неговия ръководител – еврокомисаря по околната среда Янез Поточник.

На форума в столицата на ЕС участниците приеха Комуникационна стратегия на ЕПИ Вода и план за действие за 2014 г., които предстои да бъдат изпълнени от специализирана работна група. Целите, набелязани в двата документа, предвиждат оказване на практическа подкрепа на държавите-членки и заинтересованите страни за достъп до финансиране чрез всички подходящи инструменти. Това включва още изготвянето на публично-частни модели на финансиране за иновации във водния сектор и създаването на конкретно намерение за разработване и прилагане на мерки за интервенция.

На заседанието бе приветствано умелото справяне на ЕПИ Вода с набелязаните за изминалата работна година задачи. Участниците подчертаха, че всички членове на Ръководния комитет остават активно ангажирани с представянето пред съветите на европейските институции на напредъка по изпълнението на заложените цели за периода 2015-2020 г.

В рамките на форума бяха оценени усилията на ЕК да гарантира непрекъснатост на ЕПИ Вода след 2014 г. и да развива европейските партньорства за иновации като цяло. Отбелязана беше подкрепата от страна на Комисията за разгръщането на дългосрочни стратегии като тази за ефективното използване на ресурсите и политиката на икономическия растеж в ЕС. Подчертани бяха вече установените връзки между ЕПИ Вода и програмите Хоризонт 2020 и LIFE, Структурните фондове и Кохезионния фонд като бе отправено искане към ЕК за по-нататъшно развитие на тези контакти, включително и за финансиране в рамките на Общата селскостопанска политика.

Общите цели на Европейското партньорство за иновации в областта на водите (ЕПИ Вода) е да подкрепя и улеснява икономическия растеж вътре и извън Европа чрез развитието на иновативни решения. Амбициите са за справяне с многобройните предизвикателства свързани с водата, пред които са изправени както Старият континент така и целият свят. ЕПИ Води инициира и насърчава процеса на сътрудничество във водния сектор между обществения и частния сектор, неправителствените организации и обществеността.

Председателят на БАВ инж. Иван Иванов е представител на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и на Европейски център на работодателите и предприятията, предоставящи обществени услуги (CEEP) в Ръководния комитет на Европейското партньорство за иновации в областта на водите към Европейската комисия. Той е изпълнителен директор на неправителственото сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура”. Член е на Управителния съвет на EUREAU, на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 и на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Околна среда” за програмен период 2014-2020 г. Инициатор е на първата работна среща у нас, посветена на иновациите в българския воден сектор и е активен участник и в работната група, която обсъжда стратегията на водоснабдяването и канализацията в страната.


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени