Технически семинари с демонстрация на технологии за подземната инфраструктура

Поредица от Технически семинари с демонстрация на ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДЗЕМНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ще проведе Индустриален клъстер Подземна инфраструктура от 11 до 19 март, 2014 в четирите най-големи български градове извън столицата: Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна.

Събитията са част от реализирането на стратегията на ИКПИ за повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

Семинарите са насочени към техническите ръководители от общините и ВиК дружествата, както и към проектантите и строителите в ютилити сектора. Участниците ще се запознаят с възможностите и предимствата на съвременните иновативни технологии за рехабилитация и изграждане на тръбопроводна инфраструктура. За добиване на по-добра представа за технологиите, в рамките на събитията са предвидени и демонстрации на иновативни технологии.

Организатор на събитието е СНЦ Индустриален клъстер Подземна инфраструктура /ИКПИ/. Събитието се реализира по проект "Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на семинарите и демонстрациите, специалистите от сектора, медиите и обществеността ще бъдат запознати с най-съвременните технологии за рехабилитация и изграждане на комуникации под земята, които да се извършват без или с минимални изкопни дейности. Технологиите дават възможност на града и гражданите да продължат обичайния си динамичен и натоварен в трафика по улиците и по тротоарите живот, без да се смущават от строителните работи по изграждане на водопроводи, канализации и т.н. комуникации под земята. В България намират все по-широко приложение иновативни технологии като: Управляемо хоризонтално сондиране, Микротунелиране, Набиване на обсадни тръби с пневматичен чук, Облицовка с втвърдяване на място, Спирално навита на място тръба и други. Освен за гражданите и обществеността, модерните технологии са от изключителна полза и за самите инвеститори и изпълнители на дейности, свързани с подземна инфраструктура. Те се убеждават все повече във финансовите, екологичните и обществени предимства от тяхното приложение.

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени