Технически семинар с демонстрация

Поредица от семинари с демонстрация ще проведе Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура.

Събитията са част от реализирането на стратегията на ИКПИ за повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата в страната, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

Семинарите са насочени към техническите ръководители от общините и ВиК дружествата, както и към проектантите и строителите в ютилити сектора. Участниците ще се запознаят с възможностите и предимствата на съвременните технологии за рехабилитация и изграждане на ВиК инфраструктура. За добиване на по-добра представа за технологиите, в рамките на събитията са предвидени и демонстрации на иновативни технологии.


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени