Иновативни технологии бяха представени в Пловдив

14.03.2014г.

Вчера и днес, Пловдив бе домакин на двудневен Технически семинар с демонстрация на технологии за подземната инфраструктура. Семинарът се проведе на  13 и 14 март 2014 в Парк Хотел „Империал”.

Той бе вторият от серия семинари с демонстрации, които се реализират от 11 до 19 март 2014 в четирите най-големи български градове извън столицата: Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна. Събитията са част от реализирането на стратегията на Индустриален Клъстер Подземна инфраструктура /ИКПИ/ за повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

Гост на официалното откриване с демонстрация на подземни технологии бяха Валентин Василев кмет на район Южен, участваха и представители на Община Пловдив, на район  Централен, район Южен и район Централен, на ВиК – Пловдив. В семинара участваха още проектанти, строители, заинтересовани фирми в ютилити сектора от региона на Пловдив, Асеновград, София и други градове.

„Пловдив, можем да кажем, е център на безизкопните технологии в България, тъй като тук има множество реализирани обекти по тези технологии”, сподели инж. Иван Иванов – изпълнителен директор на ИКПИ при официалното откриване на демонстрациите.

По време на демонстрациите в първия ден и теоретичните презентации във втория ден на семинара, участниците се запознаха с възможностите и предимствата  на безизкопните технологии за рехабилитация и изграждане на тръбопроводна инфраструктура. 

Членове на Индустриален Клъстер „Подземна Инфраструктура” представиха технологиите „Управляемо Хоризонтално Сондиране”, „Микротунелиране”, „Набиване с пневматичен чук на обсадни тръби”, „Рехабилитация на тръбопроводи чрез полагане на облицовка с втвърдяване на място” , „Рехабилитация на тръбопроводи чрез спирално навити ленти”.

Събитията се реализират по проект  "Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Следващата седмица, от 17 до 19 март екипите и техниката на ИКПИ ще представят подземните иновативни технологии в Бургас и Варна.

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени