“GEO PROJECTS 2014 - МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКО И ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО “GEO PROJECTS 2014 организира „Геоинженеринг клъстер“ООД”.  Конференцията ще се проведе от 15 до 17 Октомври 2014 г. в Гранд Хотел София

Този форум предлага възможност за обмяна на професионално мнение и опит, а също и за дискусия относно националните стратегически планове с колеги от цяла Европа.

GEO PROJECTS 2014 предлага няколко тематични направления, подбрани според сферите на интерес на представителите в бранша:

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ 
Работните езици на конференцията са български и английски. Ще има осигурен симултанен превод.

 

ЗА КОНТАКТИ С  „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ КЛЪСТЕР“ООД

г-н Калоян Добрев – Експерт бизнес развитие, тел. +359 2 807 31 16; моб. +359 88 968 6316; e-mail: office@gec.bg


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени