Индустриален клъстер Подземна инфраструктура - ИКПИ

„Индустриален клъстер Подземна инфраструктура” е сдружение с нестопанска цел, което обединява усилията на специалисти от сектор инфраструктура, в тяхната работа по опазване, възстановяване и подобряване на подземната инфраструктура в България. ИКПИ работи за развиване и разширяване прилагането на нови технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната и за динамично й развитие в съответствие с европейските стандарти. Клъстерът подпомага разработването на иновативни продукти и технологии за подобряването на подземната инфраструктура. Инициира създаването на мрежа за обмен на информация, взаимно предоставяне на експертна и организационна помощ и професионален опит, относно технологиите за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура.

ИКПИ съдейства на своите членове като:

Представлява членовете на сдружението пред институции, обществени и държавни органи и др;

Подпомага членовете на сдружението при изготвянето и изпълнението на проекти за и с правителствени и неправителствени организации, държавни и общински органи;

Съдейства за създаване и разширяване на функционираща система за ефективна взаимовръзка между тях и техните корпоративни и социални партньори;

Подпомага достъпа до участие в проекти, ориентирани към прилагане на европейската практика в изграждането и развитието на клъстерите в страната;

Насърчава обмена на информация и широко развито сътрудничество за общи инициативи, етична и отговорна комуникация с други клъстери в страната и чужбина;

ИКПИ подпомага развитието и прилагането на съвременните технологии за изграждане и реконструкция на подземна инфраструктура като:

Предоставя своя опит в сферата на технологиите за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура, спомагащи за подобряване на съществуващите тръбопроводи, намаляване загубите на вода, опазването на околната среда, постигането на положителни ефекти за държавата, човешкото здраве и качество на живот;

Подпомага разработването на иновативни продукти и технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната;

Инициира създаването на мрежа за обмен на информация, взаимно предоставяне на експертна и организационна помощ, професионален опит относно технологиите за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура;

Насърчава повишаването на ефективността от инвестициите, ориентирани към стимулиране на икономически растеж, конкурентоспособност, иновативност и създаване на нови работни места във фирмите членове на ИКПИ;

Съдейства на местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на съществуващата тръбопроводна система и да допринася за тяхното решаване;


©2014 ИКПИ. Всички права запазени