ИЗЛОЖЕНИЯТА „ВОДА БЕРЛИН” И „БЕЗ ИЗКОП” 2015 НАБЛИЖАВАТ

От 24 до 27 март 2015 в немската столица ще се проведат международното изложение WASSER BERLIN, съвместно със изложение за безизкопни технологии. Да сега: Общо 631 изложители, в това число 176 от 36 други държави и над 31 000 посетители. Вече трети пореден път, от българска страна, в събитието ще участват, със собствен щанд, Българска асоциация за безизкопни технологии /БАТТ/, Българска асоциация по водите /БАВ/ и фирма Строителна механизация АД, която е член и на двете браншови организации. Фирмата ще представи, пред международните посетители, оборудване за безизкопна рехабилитация на  тръбопроводи, по технология CIPP, което дружеството произвежда. Строителна механизация АД е единствената компания в България специализирана в приложението на всички основни безизкопни технологии, както за рехабилитация така и за ново строителство, производител е на машини и съоръжения за безизкопните технологии, както и на съоръжения за пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Възможност да посетят изложението ще имат ученици от казанлъшката професионална гимназия „Иван Хаджиенов”, благодарение на Строителна механизация АД, която финансира посещението им. Младежите изучават технически специалности и това ще е първото им посещение на специализирано техническо изложение до сега. Учениците ще имат възможност да се запознаят с новостите във водния сектор и в сферата на безизкопните технологии- да видят на живо машини, съоръжения, мостри на материали и др. За тях ще е изключително полезна директната комуникация със специалисти на международно ниво от бранша, както и с посетители и изложители. Всичко това ще подобри техните познания за сектора и ще засили интереса им към машините и технологиите в сферата на водите и инфраструктурното строителство. 


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени