ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”2015

Българските асоциации за безизкопни технологии и по водите, които са членове на Индустриален клъстер подземна инфраструктура за поредна година ще партнират на Годишната конференция „Стратегическа инфраструктура”. Десетото издание на събитието ще се проведе на 24 март 2015 г. в Sofia Event Center, гр. София, с фокус върху развитието на сектора в България и Западни БалканиДесетото издание на събитието ще се проведе на 24 март 2015 г. в Sofia Event Center, гр. София, с фокус върху развитието на сектора в България и Западни Балкани: Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово. Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура”, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп се наложи като най-влиятелното събитие в областта на стратегическата инфраструктура в България. Вече 10 години инфраструктурната конференцията осигурява платформа на най-високо управленско ниво, чрез която публичния сектор и институциите, водещите компании в сектора и експертите комуникират и дискутират тенденциите, политиките и стратегиите в планирането, финансирането, изграждането и развитието на стратегическите проекти в България и региона. По повод десетото издание на годишна конференция “Стратегическа инфраструктура 2015”, Градът Медиа Груп учредява годишни награди за принос в изграждането на техническата инфраструктура на България INFRASTRUCTURE BULGARIA ANNUAL AWARDS. На официална церемония, която ще се състои на 30 юни 2015 г., ще бъдат връчени призовете на най-добрите компании и професионалисти, свързани с водещите инфраструктурни проекти в България.


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени