БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПЪРВА НАГРАДА ЗА СВЕТОВНО ПОСТИЖЕНИЕ

Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Екипът успява да обнови полуразрушени тръбопроводи с изключително големи размери в Казахстан. Специалистите получиха отличието NO-DIG Award от Международното общество за безизкопни технологии /ISTT/ на официална церемония в WOW Convention Center - Истанбул, Турция, на 29 септември.

Родните инженери са единствените, които приемат предизвикателството да реализират изключително сложния проект в град Жезказган, Република Казахстан - за рехабилитация на  тръбопроводи с изключително големи размери (с диаметър до 2240 мм). Над петдесет годишните съоръжения с множество течове са разположени под сгради, което прави тяхната подмяна по традиционните изкопни методи невъзможна.
За възстановяване функционалността на стратегическите тръбопроводи, българският екип прилага безизкопната технология „Облицовка с втвърдяване на място”, известна още като „Феникс”. Специално за проекта, родните специалисти проектират и изработват всички машини и съоръжения, необходими за рехабилитацията на огромните съоръжения в казахстанския ТЕЦ като изпълняват проекта успешно и в срок.
Технологията „Феникс” представлява вмъкване в старата тръба на гъвкав ръкав с комбинирана структура от PET филц и стъклени влакна. Винилестерната смола, с която предварително е импрегниран ръкавът, се втвърдява веднага след неговото инсталиране в разрушения тръбопровод. Полученият ефект е нова структурно здрава тръба, на която старата изпълнява функцията на кофраж.
Повече от 15 години наградените инженери от България развиват и прилагат в практиката си безизкопни технологии за изграждане и за рехабилитация на подземни тръбопроводи. Собственикът на съоръженията в Казахстан се обръща към тях след години на търсене на решение за „спасяване” на тръбопроводите, които затрудняват нормалната работа на централата, застрашават живота на работещите в нея хора и са причина за икономически загуби. 
NO-DIG Award (Награда „Без изкоп”) е учредена през 1986 г. от Международното общество за безизкопни технологии (www.istt.com) – единствената в света организация на академични среди, производители и изпълнители в сферата на безизкопните технологии.

Отличието се връчва за постижения в 4 различни категории, свързани с развитието и приложението на безизкопните технологии по света:

Наградата NO-DIG бе връчена на Стефан Желязков, председател на българска асоциация за безизкопни технологии (www.batt-bg.org) и изпълнителен директор на наградената българска компания „Строителна механизация АД- Казанлък   (www.cm-bg.eu ).


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени