Устав на „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”

Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел - сдружение „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”, изписано съкратено на български език ИКПИ, на английски език “Underground Infrastructure Industrial Cluster”, съкратено UIIC в съответствие със ЗЮЛНЦ и на действащото законодателство.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на ИКПИ.
Чл.2. (1) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е: сдружение „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”, и се нарича по-долу за краткост ИКПИ. Сдружението се създава по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак и печат.
(3) ИКПИ осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с представители на неправителствени организации и бизнеса, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация.
Чл.3. Седалището и адресът на управление на ИКПИ са: гр. София 1784, Софийска Голяма Община, район Младост, кв. Полигона, ул. “ Михаил Тенев ” № 6, офис 6.4
Чл.4. Сдружението се учредява с неограничен срок.
Чл.5. Сдружението се определя за осъществяване на дейност в частна полза. ИКПИ е доброволно, неправителствено, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение с нестопанска цел в частна полза, основаващо се на взаимно доверие между членовете му.

Глава Втора
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.6. Предметът на дейност на ИКПИ е: способстване за опазване, възстановяване и подобряване на съществуващата подземна тръбопроводна инфраструктура, съдействие за активизиране на собствените ресурси за подпомагане развитието на бизнеса, за разработване и внедряване на нови технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура, координиране на проекти, спомагащи развитието на членовете на сдружението и подпомагане на тяхната конкурентоспособност.
Чл.7 Цели и задачи
(1) Цели:
- Обединяване усилията на членовете на ИКПИ за развиване и разширяване прилагането на технологиите за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната, за динамично развитие в съответствие с европейските стандарти;
- Реализиране на взаимодействие между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане развитието на технологиите за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната и разкриване на нови работни места;
- Подкрепяне на инициативи за създаване на иновационни продукти и технологии в областта на технологиите за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната;
- Сътрудничество по въпроси на технологиите, маркетинга, информационното обслужване и рекламата, които са от общ интерес за членовете на сдружението;
- Съдействие и информационна подкрепа на фирмите от ИКПИ за участие в съвместни програми и проекти съобразно изискванията на националните и европейски оперативни програми и фондове;
- Повишаване квалификацията и преквалификация на работещите във фирмите, участници в сдружението - специалисти, служители, мениджъри;
- Реализиране на национално и международно сътрудничество със сродни организации.
(2) Задачи:
- Да предоставя опит и консултации в сферата на технологиите за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната относно опазване, възстановяване и подобряване на необходимата инфраструктура за достигане добро качество на съществуващите тръбопроводи;
- Да предоставя ноу-хау за развитие и внедряване на новите технологии за реконструкция и модернизация на подземната инфраструктура в страната като теория и практика с цел намаляване огромните загуби на води, ефективност, екология, постигане на положителни ефекти за държавата, човешкото здраве и качество на живот;
- Да функционира като професионален форум на активни, развиващи се и новоприети членове на сдружението;

(3) Средства за постигане на целите:
ИКПИ може да развива всякакви разрешени от закона дейности, които допринасят за осъществяването на целите и задачите му като:

Чл. 8 (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет по смисъла на чл.3 от ЗЮЛНЦ:
- производство, услуги, търговия, НИРД, маркетинг, консултантска дейност и бизнес услуги, включващи: разработване на бизнес планове, проекти и програми;
- информационни услуги - предоставяне на информация за програми, проучвания и др.;
- организиране и провеждане на изложения, конференции, семинари, тренинги, обучения, технически услуги, консултантски услуги, издателска дейност.
- извършване на маркетингови проучвания и анализи, посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб, консултации и услуги по въпроса на импорта и експорта, управление на стопански субекти;
- и друга, незабранена от закона дейност, свързана с предмета на основната дейност на ИКПИ
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага съответно на Изпълнителния Директор и Контролния съвет.

Глава Трета
ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (1) Членуването в ИКПИ е доброволно. Членове могат да бъдат ЮЛ и търговци, регистрирани по ТЗ на РБългария, неправителствени организации, технологични центрове и научни съюзи, научни организации и техните подразделения, общини, организации на работодателите, и др. Всички членове на ИКПИ трябва да споделят целите, задачите, средствата за тяхното постигане и насоките за функционирането на сдружението.
(2) Взаимоотношенията между ИКПИ и неговите членове се регламентират
от Устава и Закона.
(3) Членовете участват в ИКПИ чрез своите законни представители или изрично упълномощени лица.
(4) Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на ИКПИ.
Чл. 10. Всеки член на ИКПИ, чрез своите представители има право:
1. Да участвува в дейността на ИКПИ и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да бъде информиран за дейността на ИКПИ;
4. Да се ползува от имуществото на ИКПИ и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. (1) Членовете на ИКПИ, са длъжни:
1. Да спазват Устава на ИКПИ и да работят за постигане на неговите цели;
2. Да работят за увеличаване на имуществото на ИКПИ и издигане на неговия обществен авторитет.
Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму.
Чл. 13. Членове на ИКПИ се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване.
Чл. 14. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до ИКПИ;
2. с изключване;
3. с прекратяването на юридическото лице - член на ИКПИ;.
4. с отпадане.
(2) В случаите на т.1 и 3 на предходната алинея членството се прекратява автоматично с настъпване на съответните факти, които се констатират от Управителния съвет.
(3) Решението за изключване се взема от УС при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

Глава Четвърта
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. Органите за управление на ИКПИ са :

Чл. 16. Общото събрание е върховен орган на управление на ИКПИ. В него участвуват всички членове на ИКПИ чрез своите представители.
Чл. 17. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава на ИКПИ;
2. Приема правилник за дейността на ИКПИ и други вътрешни актове;
3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на ИКПИ;
4. Утвърждава решения на УС за приемане и освобождаване на членове;
5. Избира и освобождава членовете на УС и КС;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори за независим финансов одит на ИКПИ;
7. Приема годишния финансов отчет;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на ИКПИ, освен в случай на несъстоятелност;
9. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
10. Утвърждава решения на УС за откриване и закриване на представителства на територията на страната и в чужбина;
11. Приема основните насоки и Програма за дейността на ИКПИ;
12. Приема и утвърждава бюджета на ИКПИ;
13. Приема отчета за дейността на ИКПИ и отчета на УС и КС;
14. Отменя решения на УС, когато противоречат на закона и Устава на ИКПИ;
15. Освобождава от отговорност членовете на УС и КС;
16. Взема и други решения, предвидени в Устава;
17. Приема решения за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на сдружението и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество.
Чл. 18. (1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от УС.
Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква от УС. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на ИКПИ.
(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание УС не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на ИКПИ по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, изпратена по пощата, факс или електронна поща, не по-късно от 30 дни преди насрочената дата на всеки един член на ИКПИ.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл. 20. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на ИКПИ най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Чл. 21. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Чл. 22. Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват или са представлявани повече от половината от членовете на ИКПИ. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.
Чл. 23. Всеки член има право на един глас.
Чл. 24. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 17, т.1, т.3 и т.4 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите, а по т.18 с пълно единодушие.
Чл. 26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Чл. 28 Управителен съвет
(1) ИКПИ се представлява и управлява от Управителен съвет, който определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 /четири/ години.
(3) Броят на членовете на Управителният съвет се определя от Общото събрание. За членове на УС се избират физически лица, посочени за представители на юридическите лица, членове на сдружението.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.
Права и задължения на членовете на Управителния съвет
Чл. 29. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ИКПИ и да пазят информацията във връзка с дейността му, до която са имали достъп и след изтичане на мандата им.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
(4) Управителният съвет избира от състава си Изпълнителен Директор, който представлява сдружението.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Изпълнителния Директор да свика заседание .
Чл. 30. Управителният съвет:
1. Избира и освобождава Изпълнителния директор;
2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на ИКПИ;
3. Приема организационно-управленска структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на ИКПИ;
4. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем;
5 Определя реда и организира извършването на дейността на ИКПИ;
6. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на ИКПИ;
7. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
8. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
9. По решение на УС могат да се създават допълнителни органи, като Експертен съвет /ЕС/, работни групи по различни проблеми и др., които да подпомагат УС или негови членове в оперативната работа;
10. Взема решения за откриване на клонове и представителства на територията на страната и в чужбина;
11. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Чл. 31. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 32, т.2, 3, 4 от Устава, които се вземат с единодушие.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
Чл. 32. Управителният съвет е длъжен периодично да приема предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на ИКПИ при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на ИКПИ.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Чл. 34. Изпълнителния Директор:

Чл.35. (1) Контролният съвет се избира от ОС за срок от 2 години.
(2) Контролният съвет :

(3) Председателят на КС се избира и освобождава от КС с обикновено мнозинство.
(4) Председателят на КС има право да присъства на заседанията на УС.
(5) Заседанията на КС се свикват не по-рядко от веднъж на шест месеца и се ръководят от неговия председател. Те са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

Глава Пета
ИМУЩЕСТВО

Чл. 36. ИКПИ може за придобива имущество за изпълнение на целите си.
Чл. 37. (1) По решение на Общото събрание членовете на ИКПИ могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинствo 2/3 от членовете на ИКПИ.
(2) Членовете на ИКПИ могат да му предоставят недвижими имоти - помещения, под наем.
(3) Размерът на наемите по ал. 2 се определя от УС на ИКПИ, по предложение на Председателят на УС или Изпълнителния Директор на ИКПИ.
(4) ИКПИ може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Глава Шеста
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. Ежегодно до края на месец февруари, Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на ОС.
Чл. 39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на ИКПИ и се разяснява годишният финансов отчет.
Чл. 40. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Чл. 41. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.
Чл. 42. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, ИКПИ ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 43. Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 44. При наличие на загуби, невиновно причинени според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на ИКПИ. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на ИКПИ.
Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание, на Управителния съвет и на Контролния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на ИКПИ и членовете на УС и КС могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление и ЕИК на членовете - юридически лица.

Глава Седма
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. ИКПИ се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на окръжния съд по седалището на ИКПИ в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
Чл. 47. (1) При прекратяване на ИКПИ се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на ИКПИ.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на ИКПИ. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на ИКПИ, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на ИКПИ.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете на ИКПИ в зависимост от дяловото участие в придобиването му и след единодушно решение на ОС.
(4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.3, то се предава на трети лица по решение на ОС на ИКПИ, взето с мнозинство 2/3 от членовете.

Глава Осма
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Членове по смисъла на този устав са всички лица, които са учредили сдружението или са се присъединили към него впоследствие, по предвидената в Устава процедура.
Чл. 49. Клаузите по този устав и всички текстове се преразглеждат от членовете на ИКПИ при възникването на нови обстоятелства и промени в действащото законодателство, както и във връзка със стопанската дейност на сдружението.
Чл. 50. Всички изменения и допълнение на този устав са валидни само при условие, че са направени в писмена форма и са утвърдени с решение на Общото събрание.
Чл. 51. Този устав влиза в сила от момента на подписването му и се съставя в два еднообразни екземпляра (един в сдружението и един в съда). На всеки член се представя заверено копие.
Чл. 52. На всеки присъединил се член се предоставят заверени копия на устава, като му се издава и заверено удостоверение за присъединяване.
Чл. 53. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”, за регистрирането му по ЗЮЛНЦ в частна полза, състояло се на 29.06.2012 г. в гр.София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени