NO DIG BERLIN 2017

Третата Международна конференция и изложение за безизкопни технологии No-Dig Berlin ще се проведе от 28 до 31 март 2017 в немската столица, по време на Международното изложение „Вода Берлин”.
През 2015 организаторите на събитието отчитат огромен успех.
Голям брой хора, от които зависят решенията, политически представители и изключителна програма със съпътстващи събития - ето как може да се опише накратко NO DIG BERLIN/WASSER BERLIN INTERNATONAL 2015, единствената платформа в Германия, която отразява целия икономически цикъл на водния сектор. В продължение на четири дни международният воден сектор беше събран на едно място в Берлин.
22.686 търговски посетители от 104 страни се запознаха с най-новите продукти, услуги и технически решения. представени от 557 изложители от 26 държави. На събитието присъстваха повече от десет делегации от европейски и неевропейски страни, включително и от Йордания, Корея и Сингапур,.
Отново „Деня на строителната площадка” (Schaustelle Wasser) бе приет много добре. Той  беше организиран от Berliner Wasserbetriebe. Около 500 търговски посетители от цял свят са били в състояние да получат уникална информация от първа ръка за най-новите технологии.


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени