ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ ЗА КОМПЛЕКСНИ ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ

„Обединени усилия за комплексни инженерни решения“ беше темата, развита от представителя на Индустриален клъстер „Подземна инфраструктура“ Деян Партинов, на Националния семинар „Зониране на водопроводната мрежа и управление на налягането“. Събитието се проведе на 27 септември 2017 г. в Старосел, с организатор Българска асоциация по водите.

Иван Иванов, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер „Подземна инфраструктура“ и председател на БАВ благодари на участниците за големия интерес. „Вълнувам се, че залата е пълна. Една от основните ни задачи е да организираме подобни форуми, на които да се дискутират важни за водния сектор въпроси, да се обменят информация и идеи, и да се споделят успешни реализации. Безспорно темата за загубите на вода във водоснабдителните системи е една от ключовите в сектора“.

Темата за зониране на водопроводната мрежа е особено актуална в контекста на изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране към ВиК операторите за качеството на ВиК услугите. През следващите години в тази област у нас ще се акумулират знания и опит. Съгласно новата Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, и указанията на КЕВР за нейното прилагане за регулаторния период 2017 – 2021 г., са заложени конкретни прогнозни индивидуални цели за ВиК операторите, включително изискване за програма за зониране на водопроводната мрежа.


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени