ИКПИ търси специалисти

ИКПИ търси да наеме специалисти - изследователи в областта на материали и технологии за безизкопна рехабилитация на топлопроводи във връзка с изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-1.016-0015-C01 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация”, финансиран по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ (ИКПИ) обявява следните 3 нови работни места:

I. ДЛЪЖНОСТ:  СПЕЦИАЛИСТ – ИЗСЛЕДОВАТЕЛ В ОБЛАСТТА НА МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЕЗИЗКОПНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОДИ
II. ТИП НА ЗАЕТОСТТА: Трудов договор
III. БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА: 3 броя
IV. МЕСТОРАБОТА: с. Копринка, местност "Язовира" № 10, общ. Казанлък
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование (квалификация): Висше образование, образователно - квалификационна степен "магистър" или по-висока, в някоя от следните области: технически науки, физика и/или химия.
2. Професионален опит: минимум 5 години опит в работа с материали и технологии, използвани за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи.
VI. ФУНКЦИИ (ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ):
1. Събиране и анализ на информация за:
- видовете карбонови влакна, най-подходящ производител и модификация влакна (от 3 до 5 вида);
- видовете тъкани от карбонови влакна - ориентация и разпределение на влакната в аксиално и радиално направление (от 3 до 5 вида тъкани);
- най-подходящи изкуствени смоли (мин. 3 вида), както и начини за импрегниране на облицовката;
- най-подходящи начини за изработка на първични лабораторните образци на материала;
2. Участие в подготовката на документация и в провеждането на процедурата за избор на доставчик на лабораторното оборудване, и материали и консумативи, необходими за създаването и тестването на лабораторния прототип на иновативния материал
3. Участие в създаването, изследването и тестването на първични лабораторни образци на материала, с оглед избор на окончателен лабораторен прототип (прототипи) на материала.
VII. ПЕРИОД НА ЗАЕТОСТ: до 12 месеца в рамките на изпълнението на проекта на Сдружение ИКПИ или не по-късно от 01.07.2022 г.
VIII. ЧАСОВА ЗАЕТОСТ: 4-часов работен ден при пълна месечна заетост.
IX. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
В случай, че това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете подробна професионална автобиография и съпътстващи документи, доказващи релевантно на позицията образование и професионален опит на е-мейл адреса на Сдружение ИКПИ: ikpi.bulgaria@gmail.com.
Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани при спазване на изискванията за конфиденциалност на личните данни.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Дата на обявлението: 10.01. 2022


©2014 ИКПИ. Всички права запазени