Доставка на оборудване за развойно - експериментална дейност и изпитвания в областта на безизкопните технологии

Днес, 29.12.2020 г. във връзка с изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.016-0015-C01 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация“, Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ обяви за кандидатстване процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за развойно - експериментална дейност и изпитвания в областта на безизкопните технологии - 1 комплект“, включваща следните 2 (две) обособени позиции оборудване:

Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за изпитвателна лаборатория (лабораторен модул)“, включваща следните видове и бройки оборудване:

1.            Лабораторно оборудване за определяне на механични свойства на образци от композитни материали и пластмаси – 1 бр. (комплект)

2.            Лабораторно оборудване за определяне на дебелината на образци от композитни материали и пластмаси - 1 бр. (комплект)

3.            Лабораторно оборудване за определяне на специфично тегло и плътност на образци от композити и пластмаса – 1 бр. (комплект)

4.            Лабораторно оборудване за определяне на твърдостта на образци от композитни материали и пластмаси – 1 бр. (комплект)

5.            Лабораторно оборудване за измерване на ударната здравина на композитни материали и пластмаси – 1 бр. (комплект)

6.            Лабораторно оборудване за определяне на хидростатична якост на образци от композитни материали – 1 бр. (комплект)

Обособена позиция № 2: „Доставка на развойно-експериментално оборудване (развойно-експериментален модул)“, включваща следните видове и бройки оборудване:

1.            Инсталация за получаване (изработване) на образци от облицовки за извършване на рехабилитация по безизкопна технология CIPP с UV втвърдяване на тръбопроводи с диаметър от ф 150 мм до ф 1800 мм - 1 бр.

2.            Инсталация за получаване (изработване) на образци от облицовки за извършване на рехабилитация по безизкопна технология CIPP с термично втвърдяване за тръбопроводи с диаметър от ф 150 мм до ф 1200 мм - 1 бр.

Офертите за участие и по двете обособени позиции на процедурата се набират по изцяло електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), находяща се на следния уеб адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/feecf988/Offers/Index

Крайният срок за набиране на оферти за участие в процедурата е до 05.01.2021 г. (включително).

Приложение: Пакет от документи за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за развойно - експериментална дейност и изпитвания в областта на безизкопните технологии - 1 комплект“.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени