No-Dog 2022

Най- мащабното събитие в сферата на безизкопните технологии –годишното  изложение и конференция No-Dig тази година ще се проведе в Хелзинки Финландия. То е 38-мо по ред и е организирано от Международната и от Финланскта асоциации за безизкопни технологии. Фокусът на събитието е върху рехабилитацията на съществуващите тръбопроводи с малък диаметър. Тази тема е в отговор на все по- големия интерес към услугата от частния сектор и домакинствата. По-голямата част от водопроводните и канализационните тръби във Финландия са с малък диаметър. В резултат на това Финландия е начело в рехабилитацията на такива тръбопроводи.
Във връзка с пресичането на пътища с кабели и тръби Финландските пътни власти са категорични, че когато е възможно, трябва да се използват безизкопни техники.
Това, разбира се, значително увеличичава използването на безизкопни и възможностите за индустрията.
По време на събитието ще бъдат връчени и традиционните годишни награди за изпълнени проекти и иновации No Dig Awards. Престижното отличие е два пъти връчвано на българска фирма- Строителна механизация АД, Казанлък, която е член на БАТТ.
Първата награда No Dig българите получиха за изпълнена рехабилитация на водопровод с голям диаметър през 2011 година а втората за рехабилитация на проводи в топлоцентрала в Казахстан през  2015.


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени