Нова процедурата за избор на изпълнител

„На 13.05.2022 г. сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ (ИКПИ) обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на материали и консумативи, необходими за създаването, изследването и изпитването на лабораторен прототип на иновативен облицовъчен материал - 1 комплект“. Крайният срок за набиране на оферти за участие в процедурата е до 20.05.2022 г. включително. Офертите за участие в процедурата се подават по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), достъпна на уеб адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index Приложение: Пакет от документи за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на материали и консумативи, необходими за създаването, изследването и изпитването на лабораторен прототип на иновативен облицовъчен материал - 1 комплект“.

Приложените документи моля, изтегли от тук: https://dox.abv.bg/download?id=663b03a88e


©2014 ИКПИ. Всички права запазени