ИКПИ успешно приключи изпълнението на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ (ИКПИ) успешно е създадал и тествал лабораторен прототип на иновативен облицовъчен материал на база карбонови влакна за рехабилитация на тръбопроводи с високо налягане и температура на провеждания флуид по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място“  -CIPP. Това стана ясно днес на проведената от клъстера пресконференция за оповестяване на резултатите от реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BG16RFOP002-1.016-0015-C02 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Разработеният иновативен продукт предоставя възможност за извършване на рехабилитация на съществуващи тръбопроводи (топлопроводи) с високо налягане (25 бара) и температура на провеждания флуид (130 °C) по технология „Облицовка с втвърдяване на място“ (CIPP). Към настоящия момент такъв продукт не се е предлагал на световния и европейския пазар, поради което същият представлява категорична новост на тези пазари.
При осъществяването на проекта за създаването на лабораторен прототип на иновативния облицовъчен материал са наети по трудов договори 3-ма квалифицирани експерти, доставени са материали и консумативи, осъществени са дейности по изследвания, изпитвания и измервания и е доставено и въведено в експлоатация оборудване за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности, включващо лабораторен модул и развойно-експериментален модул в областта на безизкопните технологии.
Прилагането на разработения иновативен продукт (облицовка на база карбонови влакна), създава възможност за извършване на безизкопна рехабилитация на топлопроводите, което има следните безспорни предимства за опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите:
o употреба на по-малко строителни машини, инертни и др. материали, което ще допринесе за намаляване на употребяваните материали и енергийни ресурси, както и на отделяните в атмосферата вредни емисии на парникови газове и СО2;
o по-ниски нива на експозиция на суспендирани прахови частици (RSPM);
o минимално въздействие върху растителния и животински свят и близките водоеми, поради наличието на минимални разкопавания;
o значително по-ниски нива на шум, запрашеност и вибрации;
o намалено количество строителни и други отпадъци за депониране или преработване.
Постигнатите крайни резултати от изпълнението на ДБФП са създаден и тестван прототип на иновативен облицовъчен материал на база карбонови влакна за рехабилитация на тръбопроводи с високо налягане и температура на провеждания флуид и създаден Център за развойно-експериментална дейност и изпитвания на ИКПИ, предназначен за изпълнението на иновационни дейности в областта на безизкопните технологии.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени