Управителен съвет

Стефан Желязков “Българска асоциация по безизкопни технологии” - БАТТ
Кирил Рангелов “Райкомерс Конструкшън” АД
Пенко Стоянов “Нектон 2” ООД, Варна
Иван Иванов “Българска асоциация по водите” - БАВ
Павел Груев “Строителна Механизация” АД, Казанлък
Георги Сороков “Сороков инструментс” ЕООД
Сунай Хаджъ “Феникс БТ” ЕООД

Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени