Управителен съвет

Стефан Желязков “Българска асоциация по безизкопни технологии” - БАТТ
Иван Иванов “Българска асоциация по водите” - БАВ
Иван Янков Иванов "Актив Билдинг Инк" ЕООД
Пенко Стоянов “Нектон 2” ООД, Варна
Павел Груев “Строителна Механизация” АД, Казанлък
Бальо Динев "Давид Холдинг" АД
Иван Стоянов “Феникс БТ” ЕООД

 

 


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени