Членове

Строителна механизация АД

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД е инженерингова компания, работеща в сферата на инфраструктурното строителство. Основана е през 1991 с основен предмет на дейност ремонт на строителна и пътно-строителна техника. През 1999 фирмата се специализира и в областта на безизкопните технологии.
Днес, Строителна механизация АД е водеща компания, изпълнител на най-мащабните безизкопни проекти, за рехабилитация и монтаж на подземна инфраструктура в България и региона. Фирмата е производител на машини и оборудване за безизкопни технологии. Разполага със собствен сервиз за ремонт и рециклиране на пътно-строителни машини(включително такива за безизкопните технологии), техните възли и агрегати.
Фирмата е сертифицирана по стандарти ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RINA за внедрена Добра производствена практика. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя.
Член е на Международното общество по безизкопни технологии, Българската асоциация за безизкопни технологии и Камарата на строителите в България.

Райкомерс Конструкшън

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД е една от най-успешните български фирми, със своите 350 служители и оборот над 20 милиона евро годишно. Благодарение на висококвалифицираните си специалисти, професионално управление и инвестициите в най-модерно оборудване, компанията е извоювала челно място в строителния бранш в страната.
Дружеството е създадено през 1991 г. и за последните 20 години е изградило повече от 300 километра водопровод и повече от 50 километра канализация в цяла България. Всички дейности на фирмата отговарят на високите стандарти, наложени от ISO 9001:2008 система за контрол на качеството, както и ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
Въвеждането на иновативни технологии е движещата сила за "Райкомерс Конструкшън" ЕАД от самото и създаване. Компанията е първата в България, която прилага метода за безизкопно полагане на водопроводи чрез хоризонтален сондаж.
От 2003 година дружеството е основен партньор на „Софийска вода“ АД, част от Veolia Water, и е отговорна за аварийната поддръжката на 40% водоснабдителната мрежа в столицата София.
"Райкомерс Конструкшън" ЕАД има високи постижения по отношение на успешното изпълнение на широко мащабни проекти, финансирани от международни институции, като Европейския съюз, Европейската банка за възстановяване и развитие и други.
Компанията е предприела действия за разширяване на дейността си и извън България. През 2012 година е реализиран и първият международен проект в гр. Кавадарци, Република Македония.

НЕКТОН 2 ЕООД e основана през 1991г. от екип специалисти, натрупали опит в изграждането на ключови за град Варна инфра и суперструктури като: Девненски промишлен комплекс, Фериботната връзка Варна - Иличовск, Пристанище Варна - Запад, Пристанище Леспорт и др.
Към момента фирмата е една от водещите строителни организации във Варна, вписана в Централния професионален регистър на строителя с Удостоверение за строежи от Първа група - Втора до Пета категория, Трета група - от Втора и Трета категория и Четвърта група от Втора и Трета категория. В организацията е внедрена Интегрирана система за управление на качеството, на здравословните и безопасни условия на труд и на въздействието върху околната среда, съгласно стандарти: ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2009. Фирмата разполага с няколко складови бази, магазин за строителни материали, строителна механизация и авто парк. Административно – производствената и търговска база се намира в гр. Варна.
Предметът на дейност обхваща:

 • Проектиране, изграждане и ремонт на жилищни и промишлени сгради.
 • Проектиране, изграждане и ремонт на В и К системи.
 • Проектиране, произвеждане, монтаж и поддръжка на пречиствателни станции за отпадъчни води.
 • Строителство и ремонт на пристанищни съоръжения, хидротехнически и други инфраструктурни обекти.
 • Строителство и ремонт на жп. линии и подкранови пътища.
 • Търговия със строителни материали.
Прони ЕООД

ПРОНИ ЕООД започва своята дейност (като събирателно дружество) още през 1991г, създадено от група университетски преподаватели в Габрово. Основният предмет на дейност на дружеството тогава е научно-изследователска дейност с приложен характер в машиностроенето, електрониката и леката промишленост. По късно през 2002г. се отделя фирма „ПРОНИ“ – за ПРОучване, ПРОектиране и Научни Изследвания и се регистрира като ЕООД.
Дружеството развива своята дейност под формата на услуги в областта на:

 • Проектиране на машини и съоръжения и в частност - подемно-транспортни машини и съоръжения, вътрешно заводски транспорт, строително проектиране, съоръжения с повишена опасност, разработка на проекти по инженерна логистика;
 • Стратегическо планиране, маркетингово проучване, предпроектни проучвания, разработка на проекти по оперативни програми, разработка на документация за административни производства и процедури по Закона за обществени поръчки;
 • Консултанска дейност по стопанско, публично и друго управление; изготвяне на SWOT, PEST и SOAR анализи и полагане на SMART цели;
 • Разработка на системи за управление по международно приети стандарти на ISO, както и одиторане на системи за управление;
 • Консултантска и одиторска дейност по публична администрация и местно самоуправление.

Дружеството разполага с персонал със специалисти с магистърски и докторски образователни степени с повече от 30 годишен професионален опит в цитираните области. При необходимост сформира работни екипи за разработки на специфични проекти и тяхната реализация. Специалистите притежават необходимите лицензии и сертификати за упражняване на:

 • Надзор и проектиране на СПО – подемно-транспортни машини, съдове под налягане, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, работещи с въглеводороден природен и втечнен газ;
 • Сертификат за упражняване на одиторски надзор по ключове 18, 22, 34, 36 ( машиностроене, научни разработки, административни производства).

Дружеството изгражда взаимноизгодни партньорства с потребителите на неговите услуги на територията на цялата страна. Предлага актуални решения при прилагане последните научни и технологични достижения, както и управление на административни производства с прилагането на актуални нормативни документи.

Българска асоциация по водите

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ (БАВ) е учредена през 2005 г., в резултат от обединението на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация (БАВК) и Българската национална асоциация по качество на водите (БНАКВ).
В нея членуват юридически и физически лица, които имат отношение към към водоснабдяването и канализацията, качеството и пречистването на питейни води, както и на индустриални, селскостопански и битови отпадъчни води; управлението, опазването и използването на водните ресурси.
Към 1 октомври 2013 г. БАВ има 125 корпоративни членове (дружества предоставящи ВиК услуги, както и проектантски, строително-монтажни, производствени, търговски и други фирми) и 314 индивидуални членове (експерти с висока професионална квалификация, голяма част от тях с научни степени и звания). Към БАВ е формирана и секция на младите професионалисти, в работата на която участват и студенти.
БАВ представлява България в най-авторитетните международни браншови организации – ЕUREAU (Европейска федерация на националните асоциации по ВиК услуги), EWA (Европейска асоциация по водите), IWA (Международна асоциация по водите) и поддържа двустранни контакти със съответните браншови организации от много европейски страни.
БАВ организира и провежда национални и международни семинари, работни срещи и конференции. Чрез Центъра за професионално обучение, БАВ провежда специализирани курсове за повишаване на квалификацията в областта на ВиК. Асоциацията издава тримесечно списание “БУЛАКВА”.

БАТТ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗИЗКОПНИ ТЕХНОЛОГИИ (БАТТ) е учредена през 2007 г., за да подпомага развитието на безизкопните технологии в страната чрез популяризирането им на теория и в практиката. В асоциацията членуват ВиК дружества, строителни и инженерингови компании, проектанти и представители на академичните среди.
Асоциацията е проводник на световния опит в безизкопното строителство и рехабилитация на подземна инфраструктура в страната. БАТТ е първият на Балканите пълноправен член на Международното общество за безизкопни технологии ISTT. Член е още на Камарата на строителите в България и на Българската асоциация по водите.
От създаването си до сега, БАТТ е взела дейно участие в български и международни публични събития. Експерти от асоциацията са давали становища на български институции и са участвали на работни срещи с екипите им.
БАТТ е организатор на конференции и демонстрации за безизкопните технологии, като „Първа Национална конференция с демонстрация-Съвременни технологии и материали за изграждане на ВиК инфраструктура- нови възможности и решения за българските общини”; „Първата Балканска конференция за безизкопни технологии: Безизкопните технологии - Екологични възможности за изграждане и рехабилитация на подземната инфраструктура”, Национална конференция с демонстрация- „Устойчиво развитие на водната инфраструктура в българските общини” и др.

Сороков Инструментс ЕООД

СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС ЕООД освен утвърден производител на пластмасови изделия с позиции в бранша и притежаващ няколко патента за изделия. От от 2001 година компанията развива и развойна, конструкторска и търговска дейност в областта на промишлената автоматизация.
Това направление осигурява доставките на електронно промишлено оборудване и технически средства за автоматизация от най-висок клас, като представител на Panasonic Electric works и LUMEL-Полша за България.
Партньорските отношения с Panasonic Electric Works откриват възможности за достъп до най-нови технологии в областта на промишлената електроника, като системи за управление на машини и агрегати, професионални камери за визуален контрол и др.
В сферата на внедряването на нови технологии и оборудване за управление на машини използвани за работа в подземната инфраструктура, СОРОКОВ ИНСТРУМЕНТС ЕООД притежава натрупан съвместен опит със Строителна Механизация АД, като участва в разработката на системата за управление и доставката на оборудването за два модела съоръжения: Тунелна машина за хоризонтално сондиране и PHOENIX-машина за нанасяне на полимерно покритие на тръби при тяхната рехабилитация. Последната система е усвоена за серийно производство.

Феникс БТ ЕООД

ФЕНИКС БТ ЕООД е инженерингова компания, основана през 2010 година. Основния предмет на дейност на фирмата е разработка и пазарна реализация на иновационни решения в сферата на безикопните технологии. Компанията разполага с най-ново поколение оборудване за обследване и рехабилитация на остарели тръбопроводи за вода и канал, по безизкопната технология „Облицовка с втвърдяване на място- CIPP. Основната цел на дружеството е постигане на траен ръст и утвърждаване като пазарен лидер в рехабилитация на тръбопроводи по безизкопни способи.
От основаването й до сега фирмата инвестира в разработка и внедряване на иновативна високоефективна инсталация за рехабилитация на тръбопроводи. За защита на правата по интелектуална собственост през юли 2013 предстои получаването на свидетелство за регистрация на полезен модел, когато стартира и същинската производствена дейност на фирмата. Към настоящия момент Феникс БТ е насочила усилия и към регистрация на втори полезен модел „Инсталация за рехабилитация на тръбопроводи” за изграждане на комплекс от машини, които да обхванат целия процес на рехабилитация.
Компанията участва в изграждането на “Индустриален клъстер Подземна инфраструктура” (ИКПИ). Като млада компания, фокусирана върху иновативни разработки в областта на подземната инфраструктура, фирмата предлага натрупаните експертни познания и иновативно ноу-хау за приложение в развойната дейност на клъстера.

ГЕОСТРОЙ АД е една от най-бързо развиващите се строителни компании в България. Част е от групата фирми ГЕОТЕХМИН. Дружеството осъществява дейност в направления: Промишлено и гражданско строителство; Хидротехническо строителство; Тунелно строителство; Изпълнение на екологични проекти, включително пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и системи за управление на отпадъците ; Минна дейност и Ремонтни дейности.
В Геострой е внедрена интегрирана система за управление (ИСУ), обединяваща стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. От май 2012 г. дружеството поддържа и система за управление на социалната отговорност съгласно изискванията на SA 8000:2008.
Компанията е член на Камарата на строителите в България и е регистрирана по всички категории строителни дейности от І до V група. Геострой е пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, редовен член на Българската търговско-промишлена палата и колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. От 2013 г. дружеството членува в Българската асоциация по водите, Американската търговска камара в България и Сръбско-българската търговска камара. Геострой е носител на златната награда в годишната секторна класация на Камарата на строителите в България (КСБ) за постигнати най-добри резултати през 2012 г. в първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, раздел „Големи строители“.

METASPHERE LTD има над 20-годишен опит в предоставянето на телеметрия и решения за контрол с цел да се подобри ефективността на процесите, да се спазят изискванията на наредбите и да бъдат запазени ценните ресурси. Телеметрията предоставя възможност да се контролират всички активи и системи в реално време.

Осигуряваме решения за системи чрез наши собствени елементи, които се комбинират с най-новите технологии и продукти, за да се гарантира изключителна телеметрична функционалност с безпрецедентна надеждност и способност за лесно адаптиране към нарастващите нужди.
Предлагаме отворен стандартен интерфейс, за да позволим на нашите потребители по-лесно да интегрират нашите компоненти в съществуващата си IT инфраструктура. В резултат, клиентите имат възможност да продължат да се възползват от предимствата на инвестициите, които вече са направени в инфраструктурата, като автоматично програмиране и конфигурации за обекта, както и да се съобразят с всички свои изисквания за обекта по начин, който е най-ефективен от икономическа гледна точка.

Тези компоненти са:
• Регионални телеметрични системи или SCADA
• PLCs
• RTU, захранвани с кабели или с батерии
• RTU, сертифицирани съгласно ATEX
• SaaS със специфични приложения.

За клиентите, които нямат голяма поддържаща инфраструктура и нямат ресурсите, които са необходими за поддръжката на една телеметрична система, предлагаме като услуга и софтуер.
Работим в областта и на чистите, и на отпадните води и имаме опит в наблюдението и контрола на пречиствателни станции, управлението на налягането на мрежи и DMA, контрола на канализационни тръби, сондажи, резервоари, води за къпане и автоматизирани измервателни системи.
Чуждестранни пазари
Ирландия, Холандия, Австралия, първи стъпки в Източна Европа
Дистрибутори
Ирландия, Холандия
Приложимо законодателство
Общо взето, единственото законодателство, което се отнася за нашите продукти e това за комуникационните платформи и класификацията по ATEX и нейните еквиваленти. Това все повече се налага като стандартно решение в световен мащаб. В повечето случаи не е необходимо нашите продукти да отговарят на стандартите, защото те по-скоро са факторите, които утвърждават и създават стандартите.
“Metasphere” не действа като консултант на чуждестранни правителства по законодателството, освен по въпроси, свързани с телеметрията; можем да помогнем с протоколи за данни, както правим във Великобритания чрез Телеметричните стандарти за водната индустрия (WITS).

ДАВИД ХОЛДИНГ АД е IT компания, разработчик и доставчик на софтуерни решения и услуги за нуждите на държавната и общинска администрация, индустрията, енергетиката и доставчиците на услуги.
През 1995 година дружеството стартира разработката на Archimed eDMS, софтуерен продукт за управление на електронни документи и бизнес процеси, днес "стандарт" за управлявано сътрудничество в над 300 организации в страната и чужбина. С разработката и реализацията на софтуерната платформа за управление на бизнес процеси и електронни документи Archimed eDMS, ДАВИД Холдинг АД практически създаде един от малкото разпознаваеми брандове на български софтуерен продукт.
Сформирането на мотивиран екип чрез стартиране на ДАВИД офис София през 2003 година разширява значително възможностите за операции в централната държавна администрация. Сключени са ключовите договори с националните структури на НЗОК, НОИ и НАП, привлечени са нови потребители от държавната администрация, банките, енергетиката и услугите.
В изпълнение на своята мисия да осигурява на малките и средни производители решения, които дават стойност на бизнеса на потребителите, през 2006 година ДАВИД Холдинг АД стартира разработка на софтуерна продуктова линия 1C: Enterprise ERP, насочена към ERP решения за производството, търговията и финансово обслужване. В периода до 2015 година са разработени основните продуктови конфигурации и удовлетвореността на първите потребители потвърждава правилността на взетото решение.
В периода 2009 - 2014 година, ДАВИД Холдинг изпълни успешно комплексни проекти по задания на Европейската Комисия, Международната Комисия за Атомна Енергия, ЦЕРН, Thales, Fraport Twinstar, Worley Parsons и други, глобализирайки своите операции за доставка на софтуер и решения за организации от Австрия, Армения, Германия, Швейцария и други от своя офис в Австрия, Виена.
Осъзнавайки отговорностите и запазвайки фокуса към нашите потребители, от начало на 2015 година Давид Холдинг АД стартира нови инициативи:

 • Повишаване удовлетвореността на потребителите чрез ON-Line портал за техническа поддръжка
 • Въвеждане на възможности за безплатно ползване на Archimed чрез срочен договор за услуга под наем
 • 3D GIS/CAD решения за проектиране и поддръжка на устойчиви инфраструктурни обекти от Bently Systems
MRO решения за мониторинг, превантивна техническа поддръжка и управление на ремонтната дейност

Фирма "Еко Проект" ООД е създадена през 2004 година в град Габрово.
Партньори в дружеството са специалисти с дългогодишен бизнес опит в преработката на полимери, производствени иновации, инфраструктурно и промишлено строителство.
Компанията е специализирана в производство на полиетиленови тръби и фитинги за влагане в инфраструктурното строителство. Приложения: пренос на питейна вода и газ; канализация, отводняване и дренаж; защита на оптичен кабел; тръби за общо приложение.
Суровината за производство на тръби, използвана от „Еко Проект” ООД - полиетилен висока плътност (HDPE) - се доставя от водещи световни химически концерни- "Borealis", "Dow Chemical" и "Basell".
Предлаганата на пазара тръба е с търговска марка "ECOpipe". Производството покрива пълния асортимент на използваните в България полиетиленови тръби за пренос на вода, газ и защита на оптичен кабел от ф20 мм до ф 630 мм за всички работни налягания.
„Еко Проект” ООД комплектова тръбите собствено производство с български и вносни свързващи части и арматура от доставчици с доказано качество.
„Еко проект” притежава собствена производствена сграда от 2000 кв.м. и 10 декара промишлен терен и складови площи в с. Враниловци, Габровска община, както и 200 кв.м. административен офис, разположен в центъра на гр. Габрово.
„Еко Проект” ООД предлага инженеринг консултации, строително проектиране, подготовка и управление на строителни проекти и логистика. В компанията работи специализирано звено за изграждане на напорни водопроводи до ф 450 мм., канализационни системи до ф 900 мм., както и градски и магистрални оптични трасета от всякакъв характер.
Най - новото производство на Еко Проект” са напорни тръби с големи диаметри. Последният проект на компанията е свързан с производството на дву и трислойни RC тръби, които са новост както за България, така и за Европа. Използват се предимно в безизкопните технологии и са предвидени за полагане без пясъчно легло, както и тръба в тръба. Те са десетки пъти по-здрави от обикновените полиетиленови тръби по т. нар. устойчивост на разпространение на пукнатини.

“ПЛАСТЕК” e най-модерният завод в България за производство на тръби от полиетилен висока плътност (PEHD) и полипропилен (РР) за различни области на приложение.
 Производствената и търговска база се намират в източната индустриална зона на град Пловдив.
На площ от 12 000 кв.м са изградени производствено хале, удобна административна сграда и голяма складова площадка.
 Технологично заводът е изграден през 2000 г. чрез трансфер на немско ноу-хау, основаващо се на дългогодишен опит в областта на производството на пластмасови тръби, и обхваща предоставената техническа и технологична документация и оборудване, обучение на специалисти и работници и т.н.
 Като част от своята фирмена политика и в отговор на непрекъснатото пазарно развитие, фирмата смело и регулярно инвестира в нови технологични мощности, увеличаване на капацитета на продукцията и модерно оборудване за нови пазарни продукти.
ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ: Началото e поставено през 1907 г.. Въпреки многобройните реорганизации, Институтът израства от малко опитно поле до водещо научно звено в етеричномасленото производство. Идеята за създаване на Опитна станция по розата в град Казанлък датира от 1906 година. Тя е обсъдена по време на Първата конференция на розопроизводството в Пловдив, където с взетото решение: “Да се помоли правителството да основе изпитателни полета, където да се изучават всички въпроси по отглеждането на розата и други ароматни растения”.  През 1907 год. Министерството на търговията и земеделието отделя 26 дка от Държавния овощен разсадник в Казанлък, за да се засадят донесени от Франция маслодайни рози и други ароматни растения. Така под ръководството на Константин Малков се слага началото на научноизследователската работа с розата и етеричномаслените култури в България. След разширяването на опитното поле през 1925 год. е създадена и метеорологична станция. През 1928 год. са инсталирани два модерни казана за дестилация. Създадена е лаборатория за проучване на болести и неприятели по розата и етеричномаслените култури. Поставя се началото и на библиотечната дейност. Значителна част от дейността на Института е в направлението Технология на преработката на етеричномаслени и лечебни растения. Институтът по розата и етеричномаслените култури е претърпял в своето развитие много промени в структурата и направленията на научните изследвания. Независимо от това той остава основен център за научно-изследователска, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на етеричномаслените и лечебни култури в България.

ИНЖЕНЕР.BG e интернет-базирана информационна медия, с мисия да отговори на потребностите от актуална и коректна информация на инженерната общност у нас. Платформата е създадена в съзвучие със съвременните тенденции в изграждането на подобни медии. Платформата предлага неограничен достъп до съдържание; напълно отворен инженерен форум; безплатна инженерна борса; текстови, аудио и видео материали; оптимизирана търсачка и мн.др.

Кои са читатели на Инженер.bg?
Съдържанието на медията е насочено към:
-    Инженери по автоматизация, енергетици, механици, топлотехници, метролози, ERP специалисти, ...;
-    Мениджъри от различни управленски нива в индустрията и в строителството;
-    Целеви специалисти от държавната и общинската администрация;
-    Специалисти по поддръжката, развойни инженери;
-    Търговски представители на компании-производители на техника и технически решения;
-    Представители на научната общност;
-    Аспиранти, стажанти и студенти от техническите висши училища в страната.

Защо да изберете Инженер.bg?
- Актуалност на информацията. Материалът достига до Читателя веднага след списването му. Спестява се огромното времезакъснение, характерно за печатните издания.
-  Много лесно намиране на нужната информация. Оптимизираната структура и търсачка правят откриването на интересуващия ви материал мигновено.
- Ограничен брой рекламни позиции. Красиво вписана банерна система позволява отправянето на ЗАБЕЛЕЖИМИ, т.е. РАБОТЕЩИ рекламни послания. Банерите са видими ВЕДНАГА, още с отварянето на основната и главните тематични страници. Колко по-различно и функционално от карето на n-та страница в някое печатно издание, нали!
- Само значима за Читателя информация. Не е нужно да се подготвят точно 100 страници текст, последните от които списани набързо и без особена читателска стойност, колкото да се запълни площта между събраните реклами.
- Неограничен брой Читатели. Всеки печатен тираж е ограничен! Независимо от обявените цифри.
- Възможност за свободно задаване и коментиране на теми в инженерния форум.

МАТ  ООД : През 1998  г. фирмата започва производство на аварийни и отклонителни скоби за тръби. Клиенти на фирмата са "В и К" дружествата в страната, "Напоителни системи", В и К борси и много други предприятия със собствени водоснабдявания. Фирмата произвежда метални конструкции и елементи за строителството, неръждаемо оборудване за хранително-вкусовата промишленост. От 2009 год. е внедрено проектиране, производство и монтаж на различни видове носещи конструкции за соларни електроцентрали.
ЧАСТЕН ИНСТИТУТ ЗА ВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ (ЧИВТ) ЕООД е проектантска консултантска фирма, създадена през 2011 г. като независима компания с основен акцент - развитието на нови научно-приложни разработки във водния сектор и прилагането им в практиката. ЧИВТ ЕООД осъществява научно-изследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите за пречистване на питейни и отпадъчни води (комунални и промишлени) и третиране на отпадъци, естествените и техническите науки; приложни изследвания и експериментални разработки; лабораторни, моделни и прототипни изследвания.
ЧИВТ ЕООД предоставя и консултантски услуги във водния сектор за частни организации и за най-важните правителствени агенции, отговорни за изпълнение и финансиране на работите по инфраструктурата в България, както и консултантски услуги за европейските фондове - ИСПА, Структурните и Кохезионни фондове, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и др.
БГ СТИЛ ФЕШЪН ЕООД е българска компания. Компанията произвежда и продава зимни, летни и специални работни облекла, с възможност за поставяне на фирмени надписи – ситопечат и бродерия, в зависимост от предпочитанията и изискванията на клиента.

КОМПАНИЯТА ПАЙПЛАЙФ, дъщерна фирма на "Винербергер" – Австрия, е един от водещите световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване, отговарящи на всички европейски норми и стандарти.

"Пайплайф България" ЕООД е най-новият член на групата със стартиралото производство в град Ботевград. Заводът произвежда следните тръби:

• PRAGMA - канализационни системи от полипропилен, които се характеризират със следните особености:

1. Ниско тегло, което спестява енергия за производството им и щади находищата на суров петрол, който е първоизточникът на суровината полипропилен;

2. Производството е високо автоматизирано с минимална намеса на човешкия фактор, което свежда и грешките до минимум;

3. Най-големият плюс при производството на тръби от полипропилен е фактът, че то е безотпадно – всички суровини се рециклират на 100 %, като в природата – нито в атмосферата, нито в почвата – се изхвърлят вредни за живите организми вещества;

• Tръби от PP – с марката “HT-Line” за сградни канализационни системи;

• Тръби от PE – за напорен водопровод;

• Трислойни тръби PVC – тип KG за сградна и площадкова канализация;

 

 

 


©2014 ИКПИ. Всички права запазени