Иновативни технологии

Съвременните иновативни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна тръбопроводна инфраструктура позволяват монтажните и рехабилитационните дейности да се извършват с минимални или без никакви изкопни работи. В България намират все по-широко приложение иновативни технологии, като Управляемото хоризонтално сондиране, Микротунелирането, Набиването на тръби с пневматичен чук, рехабилитирането по метода Облицовка с втвърдяване на място и чрез Спирално навита на място тръба и др., вече повече от 10 години.


Зараждането им е през 70-те години на миналия век, като в момента се използват широко в развитите държави, а у нас намират приложение вече повече от 10 години. За първи път в България такава технология е използвана от екип на ВиК Разград през 1998 година.


Съвременните иновативни технологии, днес, спомагат за разрешаването на големи и сложни проблеми на подземната инфраструктура по икономически ефективен начин, с минимални щети върху обществения живот и околната среда.
Най-общо, те могат да се разделят на иновативни технологии за монтаж на нови тръбопроводи и иновативни технологии за рехабилитация на съществуващи тръбопроводи.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОНТАЖ НА НОВИ ТРЪБОПРОВОДИ се прилагат, когато е необходимо да се монтира нов тръбопровод без да се разкопава цялото трасе, а през определени разстояния се правят само малки технологични изкопи.
Многократно прилагани и вече утвърдени у нас са някои технологии, като:

Микротунелиране

Микротунелиране: Прилага се за монтаж на канализационни тръби с диаметър от ø 250 мм до ø 2500 мм, когато е необходимо спазване на наклони с голяма точност. Възможен е монтаж и по криволинейна траектория. Технологията е подобна на използваната при изграждането на тунелите на метрото с помощта на тунелен щит, но в намален мащаб.

Управляемо хоризонтално сондиране

Управляемо хоризонтално сондиране: Технологията е подходяща за монтаж на нови тръбопроводи от ПЕВП (полиетилен висока плътност) и стомана с диаметър от ø 32 мм до ø 1500 мм и дължина от няколко метра до повече от 500 м в разнообразни почвени условия, включително и в плътна скала. Монтажът се осъществява по предварително зададена траектория и на дълбочина до 25 ÷ 30 м.

Набиване на обсадни тръби с пневматичен чук

Набиване на обсадни тръби с пневматичен чук: Методът е подходящ за монтаж на стоманени обсадни тръби с диаметър от ø 250 мм до ø 1800 мм и дължина до 60 ÷ 70 м в условия на малко покритие на темето на тръбата и когато е необходимо да се гарантира пълната липса на условия за пропадане на настилката над трасето на монтажа, например при пресичане на ЖП линии.

Почвоизместващ чук

Почвоизместващ чук (популярен като „Къртица”): Технологията е подходяща за монтаж на нови тръбопроводи (или изтегляне на кабели) с дължина до 25-30 м и диаметър на тръбата (кабела) до ø 160 - ø 200 мм. Прилага се основно за монтаж на сградни отклонения, пресичане на пътища. Намира приложение също и като съставна част от инсталация за безизкопна подмяна на съществуващи тръбопроводи по технологията „разтрошаване на съществуваща тръба с едновременно изтегляне на нова”

Шнеково сондиране

Шнеково сондиране: Представлява опростен вариант на „Микротунелиране” и е подходяща за монтаж на обсадни и канализационни тръби с диаметър от ф 200 мм до ф 1000 ÷ 1200 мм и дължини до 40 ÷ 50 м при не толкова строги изисквания за наклон и благоприятни почвени условия.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРЪБОПРОВОДИ:

Спирално навита тръба

Спирално навита тръба: Съвременна технология, подходяща за рехабилитация на канализации и други безнапорни или нисконапорни тръбопроводи. Представлява производство „на място” на нова тръба от фабрично произведена непрекъсната пластична лента с висока твърдост и ниско тегло във вътрешността на съществуващата тръба. Процесът се осъществява през съществуващите ревизионни шахти, 100% без изкопни дейности.

Облицовка с втвърдяване на място

Облицовка с втвърдяване на място: Една от най-често прилаганата по света иновативна технология за рехабилитация на тръбопроводи. Тя се използва за рехабилитация на повредени поради корозия тръбопроводи, при остарели или разместени уплътнения на връзките, наличие на пукнатини, разтрошаване на материала. Технологията е подходяща за тръбопроводи изградени от тръби от различни материали – стомана, етернит, чугун, стоманобетон и т.н. Рехабилитацията се извършва като на вътрешната повърхност на старата тръба се монтира херметична облицовка, която прилепва плътно към съществуващата тръба. Технологията гарантира пълно ликвидиране на течовете и подобряване на хидравличните свойства на тръбата.
Най-простата съвременна технология за рехабилитация е

ДРУГИ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
Инспекция на подземни тръбопроводи

Инспекция на подземни тръбопроводи: Тази технология се използва за локализиране на отклонения, нерегламентирани притоци на вода, размествания, пукнатини, препятствия, неуплътнени и компрометирани участъци в тръбопроводи, с диаметри от 100 до 1500 мм и дължини до 300 метра. Извършва се с дистанционно управляема, от повърхността CCTV камера- робот, с голямата разделителна способност на видео обектива. Благодарение на това, се добива детайлна информация за състоянието на тръбопровода. Получените данни дават подробна информация за вида, материала, диаметри, наклони, причините за намалената проводимост на тръбопровода, загуби на вода, както и всяко едно регистрирано събитие с точна позиция, вид, размери, дата и час.

Дистанционно изрязване с робот

Дистанционно изрязване с робот: Тази технология се използва за отстраняване на препятствия и неравности от тръби с вътрешен диаметър от DN 200 мм до DN 600 мм, както и за изрязване на отвори за отклонения след извършена рехабилитация на тръбопроводи. Дейностите се осъществяват с дистанционно управляван робот. Цветна камера, вградена в робота осигурява пълен контрол на работния процес. Операторът, който се намира на повърхността наблюдава работния процес на монитор и получава детайлна информация за размера и точната позиция на препятствието, и записва видео материал на DVD носител.

Съществуват и други съвременни иновативни технологии, но те или намират приложение в комбинация с основните или към момента още не са намерили приложение в страната.

ПРЕДИМСТВА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

За възложителя:

 • кратки срокове за изпълнение
 • монтаж на комуникации под препятствия, където е невъзможно или прекалено скъпо да се извърши монтаж по конвенционална технология
 • много малка работна площадка – 1 ~ 10% от размера на конвенционалната
 • с минимум механизация – едва няколко строителни машини
 • минимален обем на изкопните дейности – 3 ~ 5% от обема при класическите технологии
 • минимален риск от повреда на същестуващи комуникации
 • висока степен на безопасност при работа
 • минимално количество материали за възстановяване на настилки
 • липса на разходи за последващи ремонти през следващите 10 години

За обществото, бизнеса и екологията:

 • намаляват се емисиите на СО2 – пряко до 3 пъти, а с отчитане на допълнителните емисии на транспортните средства в задръствания и обиколни маршрути – 50 пъти! Разходите за извършване на строителна дейност са не само преки, но и непреки (косвени). Само един пример: количеството отделен СО за нашия типов обект.
 • не се нарушава нормалната работа на предприятията в близост до работната площадка
 • избягват се затруднения за трафика
 • до минимум са сведени шумът и прахът
 • не се нарушава нормалният ритъм на живот на живеещите в близост
 • не се разкопават масово улиците и тротоарите
 • не се увреждат дървета и паркове
  - не се увреждат ценни исторически паметници и сгради

 


©2014 ИКПИ. Всички права запазени